Others

ลำดับโครงการรายละเอียดโดยสังเขปแหล่งทุน
1การศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการงานวิจัยคลินิกสหสถาบันกลางของประเทศไทย ปีที่ 2วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการวิจัยทางการแพทย์ของประเทศแบบครบวงจรตั้งแต่การกำหนด ประเด็นการวิจัยไปถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ สร้างบุคลากรสายอาชีพสนับสนุนงานการจัดการโครงการวิจัยวิจัยคลินิกสหสถาบันในเครือข่ายวิจัยคลินิกเฉพาะโรคแบบติดตามไปข้างหน้า (cohort study) เพื่อได้ข้อมูลปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติที่สามารถเพิ่มคุณภาพการบริการทางการแพทย์ และลดรายจ่ายสุขภาพ โดยมี 11 แผนงานหลัก ได้แก่
1. พัฒนาโครงร่างการวิจัยที่มีคุณภาพ
2. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
3. การพัฒนาศูนย์วิจัยคลินิก (CRC)
4. การจัดการข้อมูลและสถิติ (DMU) และพัฒนานักสถิติทางการแพทย์
5. ส่งเสริมการตีพิมพ์
6. การพัฒนามาตรฐานจริยธรรมและICH-GCP (EC-GCP)
7. พัฒนาและติดตามคุณภาพการวิจัย
8. งานทะเบียนการวิจัยทดลองทางคลินิกของประเทศ (TCTR)
9. งานวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษา
10. การสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ เรื่องการวิจัยสถานการณ์ โครงการวิจัย Phase I ในประเทศไทย
11. การถอดประสบการณ์ การบริหารจัดการโครงการและเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2โครงการบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิกแบบสหสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556 และ ชุดโครงการวิจัยทางคลินิกแบบสหสถาบัน จำนวน 9 โครงการ รวม 10 โครงการMedResNet ได้รับมอบหมายจาก สวรส.ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการวิจัย พร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือนักวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Protocol) และเป็นผู้ดูแลชุดโครงการวิจัยให้สามารถดำเนินการลุล่วงตามที่ระบุ และสร้างเครื่องมือ ระบบ หรือนวัตกรรมทางการวิจัย เพื่อควบคุมคุณภาพของงานวิจัยทางคลินิกแบบสหสถาบันให้มีมาตรฐานตามหลักสากล ซึ่งหากโครงการวิจัยทั้ง 9 เรื่อง สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนการวิจัย จะสามารถนำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงเวชปฏิบัติในการรักษาโรคต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประเทศสามารถลดรายจ่ายในการรักษาสุขภาพได้ โดยทั้ง 9 โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี ซึ่งเริ่มดำเนินการวิจัยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา (ในช่วง 2556 เป็นการพัฒนา Protocol ให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องมีคุณภาพตามหลักปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GC รวมถึงกระบวนการยื่นขอทำการวิจัยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งบประมาณปี 2556) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)