Vision

We are MedResNet

Vision

National network for high impact clinical researches

เป็น องค์กร เครือข่าย สนับสนุน พัฒนาระบบ และสร้างงานวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ ช่วยในการกำหนดนโยบายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

ค่านิยมขององค์กร

1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้และพัฒนาทรัพยากรการวิจัยที่มีจำกัดของประเทศ

2) แหล่งสนับสนุนวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยทางคลินิกสหหถาบัน

3) พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลด้านวิจัยทางคลินิกของประเทศ

4) องค์กรไม่หวังกำไร

5) ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นหัวใจ