Mission

We are MedResNet

MISSION

Conduct and strengthen high impact multicenter trials in the country and the region

1) สร้างงานวิจัยคลินิกสหสถาบันที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน

2) พัฒนาระบบการจัดการ/ระบบสนับสนุนการดำเนินการ และการจัดการข้อมูลโครงการวิจัยคลินิกสหสถาบันอย่างมีคุณภาพ

3) ประสานจัดหาทุนสนับสนุนและบริหารจัดการทุนเพื่อพัฒนางานวิจัยคลินิกสหสถาบัน

4) เป็นศูนย์จัดการโครงการวิจัยคลินิกระดับประเทศ

5) สร้าง-พัฒนาฝึกอบรมบุคลากรทางการวิจัย