Multicenter Clinical Study

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มาใช้บริการทางงานวิจัยประเภทต่างๆของ MedResNet อาทิเช่น การให้บริการด้านการจัดการข้อมูลโดยใช้โปรแกรม OMERET การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การให้บริการด้านตรวจสอบคุณภาพของโครงการวิจัย (monitoring) การร่วมพัฒนาProtocol  โดยมีบุคลากรงานวิจัยสนับสนุนกระบวนการ ดังนี้ ได้แก่

1) ทีม Clinical Research Associate (CRA) ทำหน้าที่ประสานจัดการโครงการวิจัย ให้คำปรึกษาทีมวิจัยในการดำเนินการวิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการทำวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2) ทีม Data management (DMU) ทำหน้าที่ให้บริการออกแบบ Case record form (CRF) เพื่อเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครโครงการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับจาก Site โดยใช้ OMERT (Online Medical Research Tools) เป็นเครื่องมือในการนำเข้าข้อมูล

3) ทีม Bio-Statisticians ให้คำปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมแปลผล

ชื่อโครงการจำนวน Siteจำนวนอาสาสมัครงานที่รับผิดชอบ
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเย็บแผลภายหลังผ่าตัดในการลดอุบัติการณ์ การติดเชื้อเทียบกับการเย็บแผลทันทีในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่มีเนื้อตายหรือมีการแตกทะลุ นพ.บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ์8600บริหารจัดการโครงการ
การศึกษาการใช้ Asia-Pacific Colorectal Cancer Risk Score และ การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Fecal Immunochemical Test) ในการช่วยตรวจคัดกรองเนื้องอกลำไส้ใหญ่ในประเทศไทย ศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร61500บริหารจัดการโครงการ, Monitoring, Data management
การพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและบริหารจัดการ ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว913,000บริหารจัดการโครงการ
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มล้างไตทางช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในประเทศไทย (ELIP) ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ17400บริหารจัดการโครงการ, Monitoring, Data management
การศึกษาผลระยะยาวของการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นสำหรับคนที่เป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (MITAR) รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร14145บริหารจัดการโครงการ, Monitoring, Data management
การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระหว่างการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดกับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดตามด้วยการให้ยาเคมีบำบัดเพิ่มเติมในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามเฉพาะที่ (ACT LACC) รศ.พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล10500บริหารจัดการโครงการ, Monitoring, Data management
STEP – โครงการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการเลิกยาสูบแบบเป็น ขั้นตอนในประเทศไทยสสส.11/3400Project management, Monitoring, Data management
การศึกษาผลของการให้การดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังแบบบูรณาการ (integrated care) ในระดับรพ.ชุมชน (CKD Model)Thai beverage5/1,500Project management, Monitoring
การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรไทยในแต่ละ ภูมิภาค (NCDs)สสส.10/5,400Protocol development, Project management/ coordinator, Monitoring
Peritoneal Dialysis Outcomes AND Practice Patterns Studyคณะแพทย์จุฬาฯ22/1,000Project management/ coordinator, Monitoring