Survey: INTERESTING MID YEAR TRAINING EVENT

INTERESTING MID YEAR TRAINING EVENT

Coming Soon!
“GCP Training For Phase I Clinical Trials”
โดยทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางคลินิก

Phase I: Safety and Dosage

พบกับเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ:
-รูปแบบของการวิจัยทางคลินิก (ระยะที่ 1 การศึกษาในคนครั้งแรก)
-การพิจารณาออกแบบวิธีการวิจัย
-การบริหารจัดการความปลอดภัย
-ทิศทางการจัดการคุณภาพการวิจัย
-มุมมองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนต่อการศึกษาและอื่นๆ อีกมากมาย

แบบสำรวจ