งานวิเคราะห์ ข้อมูลทางคลินิกและผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง