ยินดีต้อนรับสู่ MedResNet

MultiCenter of Clinical Trials

ใน ปี พ.ศ. 2543 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จึงได้เริ่มโครงการนำร่อง ชื่อ “The Consortium of Thai Medical Schools Multi-center Collaborative Research Coordination Network (CRCN) Initiative โดยปรับปรุง เป็นโครงการพัฒนาระบบวิจัย ชื่อ The Alliance and Research Coordination Network for Evidence-Based Health System Reform in Thailand ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล International Health Research Awards ที่มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ให้การสนับสนุน เป้าหมายของรางวัลคือ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อเอื้อให้ทำวิจัยเพื่อเพิ่มสุขภาพที่ ดีขึ้นของประชากรโลก  โครงการนี้ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 โครงการที่ได้รับรางวัล จากจำนวนโครงการทั้งหมด 542 โครงการ จาก 83 ประเทศทั่วโลก โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จฯทรงเปิดงาน International Conference on Health Research for Development ปี 2000 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม 2543

VISION

เป็น องค์กร เครือข่าย สนับสนุน พัฒนาระบบ และสร้างงานวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ ช่วยในการกำหนดนโยบายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

Collaboration

our network