About Us

We are MedResNet

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

(Medical Research Network of the Consortium of Thai Medical Schools)

ความเป็นมา

เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพวิจัยด้านการแพทย์ของประเทศทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก ดำเนินการสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาทางแพทยศาสตร์  ใน ปี พ.ศ. 2543 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จึงได้เริ่มโครงการนำร่อง ชื่อ “The Consortium of Thai Medical Schools Multi-center Collaborative Research Coordination Network (CRCN) Initiative โดยมี ศาสตรจารย์นายแพทย์ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนิน การร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยปรับปรุง เป็นโครงการพัฒนาระบบวิจัย ชื่อ The Alliance and Research Coordination Network for Evidence-Based Health System Reform in Thailand ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล International Health Research Awards ที่มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ให้การสนับสนุน เป้าหมายของรางวัลคือ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อเอื้อให้ทำวิจัยเพื่อเพิ่มสุขภาพที่ ดีขึ้นของประชากรโลก  โครงการนี้ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 โครงการที่ได้รับรางวัล จากจำนวนโครงการทั้งหมด 542 โครงการ จาก 83 ประเทศทั่วโลก โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จฯทรงเปิดงาน International Conference on Health Research for Development ปี 2000 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม 2543

ในระยะเวลา 12 ปีของการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ของประเทศ (2543-2554)  “เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน” หรือ “Clinical Research Collaboration Network (CRCN)” ดำเนิน การได้อย่างต่อเนื่อง ผลงานมีทั้งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จำนวนมาก เกิดระบบองค์กรกลางสำหรับการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ ของประเทศ ทำหน้าที่ หาทุน ประสานนักวิจัย ให้บริการในขั้นตอนต่างๆของงานวิจัย ด้านการแพทย์ แบบสหสถาบัน สำหรับตอบโจทย์ปัญหาทางการแพทย์ที่สำคัญ และพบบ่อยในเวชปฏิบัติ ขององค์กรวิชาชีพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ และกลุ่มโรงพยาบาลจำนวนมากกว่า 20  โรค ผลงานที่เกิดขึ้น สามารถนำไปใช้ในการ ปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ และการกำหนดนโยบายด้านการบริการทางการแพทย์ในระดับประเทศ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนที่สำคัญคือ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.พ.ศ. 2545-2551) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. พ.ศ. 2548-2552) และการร่วมทุนจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

นอกจากนี้ยังได้มีการจดทะเบียนก่อตั้ง มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ (Medical Research Foundation-MRF) ขึ้น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 เพื่อเป็นองค์กรนิติบุคคลของเครือข่ายวิจัยคลินิก สหสถาบัน และความคล่องตัว ด้านการทำสัญญารับทุน ประสานแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าของงานความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกันแบบ บูรณาการที่ดำเนินการในรูปแบบ“โครงการวิจัย” ของ เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน  ให้เกิดเป็นองค์กรที่ถาวร ยั่งยืนมากขึ้น เพื่อรักษาและพัฒนาระบบสนับสนุนและช่วยเหลือนักวิจัยทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล ในระบบสาธารณสุข และภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการและดำเนินการวิจัยแบบสหสถาบัน ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ เป็นระบบการใช้ทรัพยากรเพื่อการวิจัยที่มีอยู่จำกัด ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นจุดเชื่อมประสานกับภาคีเครือข่าย องค์กรวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการวิจัยทางการแพทย์ของประเทศ ที่ ประชุมรองคณบดีกำกับงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ในกสพท.เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 และ 29 กรกฎาคม 2554 จึงได้มีมติเสนอ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2554 ให้ปรับเปลี่ยนชื่อเครือข่ายเป็น “เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” หรือ “Medical Research Network-MedResNet”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างงานวิจัยด้านสุขภาพที่สำคัญของประเทศและแพทยศาสตร์ศึกษาอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อแสวงหาและบริหารจัดการทุนวิจัยด้านสุขภาพ แบบเครือข่ายและบูรณาการในระดับประเทศ
  3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการ วิจัยระหว่างสถาบันแพทยศาสตร์กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ภาคเอกชนกับภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ
  4. พัฒนาศักยภาพวิจัยทางสุขภาพของสถาบันแพทยศาสตร์และของประเทศในภาพรวม